دانشکده مهندسی
 شيیمی و نفت
 دانشگاه صنعتی شریف
 

NAME
WEB ADDRESS
2phasefluids http://che.sharif.edu/~2phasefluids
abdlab http://che.sharif.edu/~abdlab
bscproject http://che.sharif.edu/~bscproject
controllab http://che.sharif.edu/~controllab
corrchem http://che.sharif.edu/~corrchem
cpsl http://che.sharif.edu/~cpsl
elecchem http://che.sharif.edu/~elecchem
farasatcenter http://che.sharif.edu/~farasatcenter
fluidlab http://che.sharif.edu/~fluidlab
genetics http://che.sharif.edu/~genetics
heatlab http://che.sharif.edu/~heatlab
ind_chem http://che.sharif.edu/~ind_chem
mnbslab http://che.sharif.edu/~mnbslab
pcrg http://che.sharif.edu/~pcrg
petroleumlab http://che.sharif.edu/~petroleumlab
porousmedia http://che.sharif.edu/~porousmedia
pvt http://che.sharif.edu/~pvt
pvtlab http://che.sharif.edu/~pvtlab
rocklab http://che.sharif.edu/~rocklab
sc3 http://che.sharif.edu/~sc3
shariflet http://che.sharif.edu/~shariflet
spe http://che.sharif.edu/~spe
surface.lab http://che.sharif.edu/~surface.lab
Transport_Phenomena_II http://che.sharif.edu/~Transport_Phenomena_II
unitlab http://che.sharif.edu/~unitlab


اطلاعات بيشتر
راهنمايی به روز رسانی سايت

ارسال نظرات و پيشنهادات
 
:  آدرس پست الکترونیکی


Email: support@che.sharif.edu            Web: http://checourses.sharif.edu/