دانشکده مهندسی
 شيیمی و نفت
 دانشگاه صنعتی شریف
 

NAME
WEB ADDRESS
2phasefluids http://che.sharif.edu/~2phasefluids
abdlab http://che.sharif.edu/~abdlab
biomedicaleng http://che.sharif.edu/~biomedicaleng
bscproject http://che.sharif.edu/~bscproject
cfd http://che.sharif.edu/~cfd
chem-e-car4 http://che.sharif.edu/~chem-e-car4
chemecar-contest http://che.sharif.edu/~chemecar-contest
controllab http://che.sharif.edu/~controllab
corrchem http://che.sharif.edu/~corrchem
cpsl http://che.sharif.edu/~cpsl
dirillinglab http://che.sharif.edu/~dirillinglab
drillinglab http://che.sharif.edu/~drillinglab
elecchem http://che.sharif.edu/~elecchem
eor http://che.sharif.edu/~eor
eorlab http://che.sharif.edu/~eorlab
ertc http://che.sharif.edu/~ertc
farasatcenter http://che.sharif.edu/~farasatcenter
fluidlab http://che.sharif.edu/~fluidlab
genetics http://che.sharif.edu/~genetics
heatlab http://che.sharif.edu/~heatlab
ichec14 http://che.sharif.edu/~ichec14
idro http://che.sharif.edu/~idro
inche http://che.sharif.edu/~inche
ind_chem http://che.sharif.edu/~ind_chem
Interfacial_Phenomena http://che.sharif.edu/~Interfacial_Phenomena
kimia http://che.sharif.edu/~kimia
mnbslab http://che.sharif.edu/~mnbslab
ntepc http://che.sharif.edu/~ntepc
OLD http://che.sharif.edu/~OLD
pbtri http://che.sharif.edu/~pbtri
pcrg http://che.sharif.edu/~pcrg
pecircle http://che.sharif.edu/~pecircle
petro http://che.sharif.edu/~petro
petroleumlab http://che.sharif.edu/~petroleumlab
polymereng http://che.sharif.edu/~polymereng
porousmedia http://che.sharif.edu/~porousmedia
pvt http://che.sharif.edu/~pvt
pvtlab http://che.sharif.edu/~pvtlab
rocklab http://che.sharif.edu/~rocklab
sc3 http://che.sharif.edu/~sc3
sdtc http://che.sharif.edu/~sdtc
shariflet http://che.sharif.edu/~shariflet
spe http://che.sharif.edu/~spe
ssg http://che.sharif.edu/~ssg
supri http://che.sharif.edu/~supri
surface.lab http://che.sharif.edu/~surface.lab
thermo1 http://che.sharif.edu/~thermo1
thermodynamic1 http://che.sharif.edu/~thermodynamic1
Transport_Phenomena_II http://che.sharif.edu/~Transport_Phenomena_II
unitlab http://che.sharif.edu/~unitlab
uprc http://che.sharif.edu/~uprc
vice_edu http://che.sharif.edu/~vice_edu


اطلاعات بيشتر
راهنمايی به روز رسانی سايت

ارسال نظرات و پيشنهادات
 
:  آدرس پست الکترونیکی


Email: support@che.sharif.edu            Web: http://checourses.sharif.edu/